Artikel 1. Algemeen
1.1 Sparklin Moon is een in- en verkooporganisatie voor voornamelijk de particulieren markt. Als ondernemer kunt u bij ons bestellen maar gelden de gewone prijzen, u ontvangt een factuur bij u bestelling voor uw eigen administratie. Sparklin Moon verkoopt kralen, toebehoren, sieraden en edelstenen met verkoop via internet onder de naam www.sparklinmoon.nl / www.sparklin-moon.nl, tevens via de winkel in Nijmegen onder de naam Sparklin Moon (verder Sparklin Moon) en is onderdeel van Markthandel Annemie.
 
 
Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant. Sparklin Moon is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 
2.2. De klant is verplicht een eenmaal gedane bestelling af te nemen.
 
2.3. De klant kan binnen 2 dagen afzien van zijn bestelling mits hij/zij nog niet de betaling heeft gemaakt.
 
 
Artikel 3. Prijzen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Ons BTW-nr is: NL002215468B84

 

3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

 
3.3 Sparklin Moon kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling dient binnen 10 werkdagen na bestelling te geschieden zonder korting of compensatie.
 
4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
 
4.3 De klant geeft Sparklin Moon toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 
4.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant aan Sparklin Moon administratiekosten van 5,- Euro verschuldigd. Sparklin Moon is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief Rapport Voorwerk II (met een minimum van 50,00 Euro).
 
4.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sparklin Moon.
 
 
Artikel 5. Levering
5.1 Sparklin Moon streeft ernaar om alle bestellingen geplaatst voor de afkaptijd op een verzend dag verzonden te krijgen. Hiertoe is Sparklin Moon echter niet verplicht. Bestellingen zullen altijd zo snel mogelijk het pand hier verlaten onderweg naar jou.
 
5.2 De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Sparklin Moon ligt.
 
5.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Sparklin Moon zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
 
5.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Sparklin Moon heeft voldaan.
 
 
Artikel 7. Conformiteit
Sparklin Moon staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 
 
Artikel 8. Garantie
8.1. Een bestelling wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met een bestelling, dan geldt het volgende:
– Beschadigde artikelen kunnen, na overleg met Sparklin Moon, worden geretourneerd.
– De klant dient eventuele beschadigingen aan onze producten echter binnen 48 uur na ontvangst te melden. Hierna vervalt automatisch het recht van retour.
– Retournering vindt plaats via PostNL. Verzendkosten zijn voor de klant.
 
8.2 Wanneer de retournering het gevolg is van een fout van Sparklin Moon, neemt Sparklin Moon de productkosten voor zijn rekening. Sparklin Moon zendt de  klant vervolgens een gelijk- of gelijkwaardig artikel of vergoedt de klant de kosten van dit artikel.  
 
8.3.De garantie kent de volgende beperkende voorwaarden:
– Er wordt geen garantie gegeven op het verlies van strass-steentjes op onze producten.
– Bij aankoop van partijgoederen geldt een incompleet/beschadigingstolerantie van 5% van het aantal afgenomen stuks. Beroep doen op de garantieregeling is dus slechts mogelijk wanneer meer
dan 5% incompleet of beschadigd is.
 
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen de klant en Sparklin Moon, dan wel tussen Sparklin Moon en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Sparklin Moon, is Sparklin Moon niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sparklin Moon.
 
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Sparklin Moon heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Sparklin Moon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar  maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
10.2 Sparklin Moon is niet aansprakelijk voor het verkleuren van metalen tenzij er bij ons bekend is dat het materiaal incorrecht is gebleken.
Helaas zullen sommige metalen bij bepaalde mensen echter sneller verkleuren, vanwege een hogere zuurtegraad. Sparklin Moon kan dit niet per persoon in schatten.
Het is daarbij aan uzelf om dit te bepalen. Sparklin Moon zal proberen zo veel mogelijk de klant te adviseren over metaalsoorten.
 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.